அமலா தயாபரா அருள்கூர் ஐயா – Amalaa Thayaaparaa Arulkoor

அமலா, தயாபரா, அருள்கூர், ஐயா – Amalaa,Thayaaparaa,Arulkoor

அமலா, தயாபரா, அருள்கூர், ஐயா, – குருபரா,

1. சமயம் ஈராறோர் ஆறு சாஸ்திரங்கள் வேத நான்கும்
அமையும் தத்துவம் தொண்ணூற் றாறும், ஆறுங்கடந்த

2. அந்தம் அடி நடு இல்லாத தற்பரன் ஆதி,
சுந்தரம் மிகும் அதீத சோதிப்பிரகாச நீதி

3. ஞானத் ரவிய வேத நன்மைப் பரம போத,
வானத் தேவப் ரசாத மகிமைக் களவில்லாத

4. காணப்படா அரூப, கருணைச் சுய சொரூப,
தோணப்படா வியாப, சுகிர்தத் திருத் தயாப

5. சத்ய வசன நேயா, சமஸ்த புண்ய சகாய,
கர்த்தத்துவ உபாயா, கருணை பொழியும் வாயா

6. எல்லை இல்லா மெய்ஞ் ஞான ஏக பர வஸ்தான
சொல் அரிதாம் நிதான, துல்லிபத் தொன்றாம் மேலான

7. கருணாகரா, உப காரா, நிராகரா,
பரமேசுரா, கிரு பாகரா, சர்வேசுரா

Amalaa Thayaaparaa Arulkoor song lyrics in English

amalaa, thayaaparaa, arulkoor, aiyaa, – guruparaa,

1.samayam eeraaror aaru saasthirangal vaetha naangum
amaiyum thathuvam thonnuta raarum, aarungadantha

2.antham adi nadu illatha tharparan aathi,
suntharam mikum atheetha sothippirakaasa neethi

3.gnaana raviya vaetha nanmai parama botha,
vaana deva rasaatha makimai kalavillaatha

4.kaanappadaa arooba, karunnai suya soroopa,
thonappadaa viyaapa, sukirtha thiru thayaapa

5.sathya vasana naeyaa, samastha punnya sagaaya,
karthathuva ubaayaa, karunnai poliyum vaayaa

6.ellai illaa mey gnaana yeka para vasthaana
sol arithaam nithaana, thullipath thontram maelana

7.karunnakaraa, upa kaaraa, niraakaraa,
paramaesuraa, kiru paakaraa, sarvaesuraa

8.தேவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று.

And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

ஆதியாகமம் | Genesis: 1

https://www.instagram.com/p/BQXTpoFgaOM/
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply