ఆనందం నీలోనే – Anandam Nilone

Deal Score+311
Deal Score+311

ఆనందం నీలోనే – ఆధారం నీవేగా
ఆశ్రయం నీలోనే – నాయేసయ్యా ​స్తోత్రార్హుడా /2/
అర్హతే లేనినన్ను ప్రేమించినావు
జీవింతునిలలో నీకోసమే సాక్షార్థమై /ఆనందం/

1. పదేపదే నిన్నే చేరగా – ప్రతిక్షణం నీవే ధ్యాసగా /2/
కలవరాల కోటలో – కన్నీటి బాటలో /2/
కాపాడే కవచముగా – నన్ను ఆదరించిన
దివ్య క్షేత్రమా – స్తోత్ర గీతమా /ఆనందం/

2. నిరంతరం నీవే వెలుగుని – నిత్యమైన స్వాస్థ్యం నీదని /2/
నీసన్నిధి వీడక – సన్నుతించి పాడనా /2/
నీకొరకే ధ్వజమెత్తి నిన్ను ప్రకటించనా
సత్య వాక్యమే – జీవ వాక్యమే /ఆనందం/

3. సర్వ సత్యమేనా మార్గమై – సంఘ క్షేమమేనా ప్రాణమై /2/
లోకమహిమ చూడక – నీజాడను వీడక /2/
నీతోనే నిలవాలి – నిత్య సీయోనులో
నీదర్శనం నా ఆశయం /ఆనందం

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo