எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே – Ethanayo Naamangal song lyrics

Deal Score+10
Deal Score+10

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே – Ethanayo Naamangal song lyrics

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே X(2)
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே ஏசுவே X(2)

எல் ரோஹி நாமம் உள்ளவர் எங்களை காண்கின்ற தேவனாம் (2)
எல் எல்யோன் நாமத்தை உடையவர் என்பது
அதி உன்னத தேவன் என்று ஆகுமே x(2)

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே ஏசுவே X(2)

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே X(2)
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே ஏசுவே X(2)

என்றென்றும் உயிரோடு இருப்பவர்
எல் ஓலம் என்று அழைக்கிறோம் x(2)
நமக்கென்றும் துணையாய் நம்மோடு இருப்பதால்
யேகோவா ஷம்ம என்று சொல்கிறோம் x(2)

யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே ஏசுவே X(2)

எத்தனையோ நாமங்கள் தேவனே
அத்தனையும் உமக்கு பொருந்துமே X(2)
யேகோவா தேவனே எபினேச பிரபுவே
இம்மனுவேலரே ஏசுவே X(2)

Ethanayo Naamangal – Live Worship by Pastor Gersson Edinbaro
This Anointed Tamil Worship Song was Recorded live at the Alive ’13 Praise and Worship Concert at Scott Christian College Ground, Nagercoil, India

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo