நம்பி வந்தேன் மேசியா – Nambi Vanthaen Mesiya

Deal Score+6
Deal Score+6

நம்பி வந்தேன் மேசியா – Nambi Vanthaen Mesiya

நம்பி வந்தேன் மேசியா
நான் நம்பிவந்தேனே -திவ்ய
சரணம்! சரணம்! சரணம் ஐயா
நான் நம்பிவந்தேனே.

1. தம்பிரான் ஒருவனே
தம்பமே தருவனே – வரு
தவிது குமர குரு
பரமனுவேலே நம்பிவந்தேனே – நான்

2. நின் பாத தரிசனம்
அன்பான கரிசனம் – நித
நிதசரி தொழுவ திதம் எனவும்
உறுதியில் நம்பிவந்தேனே – நான்

3. நாதனே கிருபைகூர்;
வேதனே சிறுமைதீர் – அதி
நலம் மிகும் உனதிரு
திருவடி அருளே நம்பிவந்தேனே – நான்

4. பாவியில் பாவியே
கோவியில் கோவியே – கன
பரிவுடன் அருள்புரி
அகல விடாதே நம்பிவந்தேனே.

5. ஆதி ஓலோலமே
பாதுகாலமே – உன
தடிமைகள் படுதுயர் அவதிகள்
மெத்த – நம்பிவந்தேனே.

Nambi Vanthaen Lyrics in English 

Nambi Vanthen Mesiya
nambi vanthaen maesiyaa
naan nambivanthaenae – thivya
saranam! saranam! saranam aiyaa
naan nambivanthaenae

1. Thampiraan oruvanae
Thampamae tharuvanae – varu
Thavithu kumara kuru
Paramanuvaelae nambivanthaenae – naan

2. Nin paatha tharisanam
Anpaana karisanam – nitha
Nithasari tholuva thitham enavum
Uruthiyil nambivanthaenae – naan

3. Naathanae kirupaikoor
vaethanae sirumaitheer – athi
nalam mikum unathiru
thiruvati arulae nambivanthaenae – naan

4. Paaviyil paaviyae
Koviyil koviyae – kana
Parivudan arulpuri
Agala vidaathae nambivanthaenae – naan

5. Aathi ololamae
Paathukaalamae – una
Thatimaikal paduthuyar avathikal
Meththa – nambivanthaenae – naan

கர்த்தர் நோவாவை நோக்கி: நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள்; இந்தச் சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாகக் கண்டேன்.
ஆதியாகமம் | Genesis: 7:1

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo