கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு – Karthare Velicham Enakku lyrics

Deal Score+16
Deal Score+16

கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு – Karthare Velicham Enakku lyrics

கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு (4)
துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும்
என் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் (2)

இனி எல்லாம் சுகமே இனி எல்லாம் நலமே
வெளிச்சம் உதித்தது
இனி எல்லாம் சுகமே இனி எல்லாம் நலமே
இருளும் விலகியது
இனி எல்லாம் சுகமே என் வாழ்வில் இனி எல்லாம் சுகமே (2)

இருளிலே வெளிச்சம் உதித்தது
என்னில் இயேசுவின் வெளிச்சம் உதித்தது (2)
பாவ இருள் நீங்கினது என்னில்
பரிசுத்த வாழ்வு மலர்ந்தது (2)

இனி எல்லாம் சுகமே என் வாழ்வில் இனி எல்லாம் சுகமே (2)
கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு (2)

நீதியின் சூரியன் உதித்தது
என்னில் சாபத்தின் இருள் விலகினது 2)
ஆசீர்வாத நாட்கள் வந்தது
சுக வாழ்வு என்னில் துளிர்த்தது (2)

இனி எல்லாம் சுகமே என் வாழ்வில் இனி எல்லாம் சுகமே (2)
கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு (2)

நித்திய வெளிச்சம் உதித்தது
என்னில் சாத்தானின் இருள் மறைந்தது (2)
பயமும் கலக்கமும் கரைந்தது
மகிழ்ச்சியின் நாட்கள் வந்தது (2)

இனி எல்லாம் சுகமே என் வாழ்வில் இனி எல்லாம் சுகமே (2)
கர்த்தரே வெளிச்சம் எனக்கு (2)
துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும்
என் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் (2)

இனி எல்லாம் சுகமே இனி எல்லாம் நலமே
வெளிச்சம் உதித்தது
இனி எல்லாம் சுகமே இனி எல்லாம் நலமே
இருளும் விலகியது
இனி எல்லாம் சுகமே என் வாழ்வில் இனி எல்லாம் சுகமே (2)

Karthare Velicham Enakku lyrics in english

Karthare Velicham Enakku (4)
Thukkanaatkkal Mudinthupogum
En Thukkanaatkkal Mudinthupogum (2)

Ini Ellam Sugamae Ini Ellam Nalame
Velicham Udithathu
Ini Ellam Sugamae Ini Ellam Nalame
Irulum Vilagiyathe
Ini Ellam Sugamae En Vaazhvil Ini Ellam Sugamae (2)

Irulinil Velicham Udithathu
Ennil Yesuvin Velicham Udithathu (2)
Paavam Irul Neeginathu
Ennil Parisutha Vaazhvu Malarndathu (2)

Ini Ellam Sugamae En Vaazhvil Ini Ellam Sugamae (2)
Karthare Velicham Enakku (2)

Neethiyin Suriyan Udithathu
Ennil Saabathin Irul Vilaginathu (2)
Aaseervatha Naatkal Vandhadhu
Sugavaazhvu Ennil Thulirthathu (2)

Ini Ellam Sugamae En Vaazhvil Ini Ellam Sugamae (2)
Karthare Velicham Enakku (2)

Nithiya Velicham Udithathu
Ennil Sathanin Irul Marainthathu (2)
Bayamum Kalakkamum Marainthathu
Magizhchiyin Naatkal Vandadhu 2

Ini Ellam Sugamae En Vaazhvil Ini Ellam Sugamae (2)
Karthare Velicham Enakku (2)

Thukkanaatkkal Mudinthupogum
En Thukkanaatkkal Mudinthupogum (2)

Ini Ellam Sugamae Ini Ellam Nalame
Velicham Udithathu
Ini Ellam Sugamae Ini Ellam Nalame
Irulum Vilagiyathe
Ini Ellam Sugamae En Vaazhvil Ini Ellam Sugamae (2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo