ஆசையாகினேன் கோவே – Aasaiyaakinean Kovae Lyrics

ஆசையாகினேன் கோவே – Aasaiyaakinean Kovae Lyrics

பல்லவி

ஆசையாகினேன், கோவே-உமக்
கனந்த ஸ்தோத்திரம், தேவே!

அனுபல்லவி

இயேசுகிறிஸ்து மாசத்துவத்து ரட்சகா, ஒரே தட்சகா! -ஆசை

1.வேதா, ஞானப் பர்த்தா,-என்-தாதா, நீயே கர்த்தா;
மா தாரகம் நீ என்றே, பரமானந்தா, சச்சிதானந்தா. – ஆசை

2.கானான் நாட்டுக் கரசே,-உயர்-வான் நாட்டார் தொழும் சிரசே,
நானாட்ட முடன் தேடித், தேடி நாடிப், பதம் பாடி. – ஆசை

3.வீணாய் காலம் கழித்தேன்;-சற்றும்-தோணாமல் நின்று விழித்தேன்
காணா தாட்டைத் தேடிச் சுமந்த கருத்தே, எனைத் திருத்தே. – ஆசை

4.வந்தனம், வந்தனம், யோவா!-நீ-சந்ததம் சந்ததம் கா, வா,
விந்தையாய் உனைப் பணிந்தேன், சத்ய வேதா, இயேசு நாதா! – ஆசை

Aasaiyaakinean Kovae Lyrics in English 

Aasaiyaakinean Kovae -Umakk
Kanantha Sthothiram Deve

Yesu Kiristhu Maasaththuvaththu Ratchaka, Orae Thatchaka – Aasai

1.Vedha Gnana Parththa En Thatha Neeyae Karththa
Maa Thaakaaram Nee Entre,Baramanantha Satchithanantha – – Aasai

2.Kanaan Naattu Karasae Uyar Vaan Naattaar Thozhum Sirasae
Naanaatta Mudan Theadi Theadi Naadi Patham Paadi – – Aasai

3.Veenaai Kaalam Kazhiththean; Sattrum Thonaamal Nintru Vizhththean
Kaanaa Thaattai Theadi Sumantha Karuththae Enai Thuththae – – Aasai

4.Vanthanam Vanthanam Yoova Nee Santhatham Santhatham Kaa vaa
Vinthaiyaai Unai paninthean Sathya Vedha Yesu Naatha – – Aasai

அப்பொழுது அவர்: நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார்? புசிக்கவேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விலக்கின விருட்சத்தின் கனியைப் புசித்தாயோ என்றார்.

And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 11

https://www.instagram.com/p/BRUU_gwgt77/

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply