నీ పిలుపే నా దరి చేరే – Nee Pilupe

Deal Score+4
Deal Score+4

నీ పిలుపే నా దరి చేరే – Nee Pilupe

Lyrics:
నీ పిలుపే నా దరి చేరే – నీతోటి నా స్నేహమా
నీ మనసే నా మది కోరే – ఎనలేని సంబంధమా
కోటి రాగాలు నే పాడుతున్నా – తీరనేలేదు నా దాహమైన
నిన్ను చేరేటి సంతోషమా

1. కోరుకున్నాను నీ ప్రేమనే – దాచుకున్నాను నీ వాక్యమే
ఎన్ని కాలాలు నే దాటినా – కడలి కెరటాలు నను తాకినా
ఆలకించావు నా ప్రార్ధన – ఆదరించావు నా యేసయ్య

నీ మాటే నాలో మెదిలే – దినమెల్ల నీ ధ్యానమే
అణువణువు నాలో పలికే – నీ స్తోత్ర సంకీర్తన
కోటి రాగాలు నే పాడుతున్నా – తీరనేలేదు నా దాహమైన
నిన్ను చేరేటి సంతోషమా
నీ పిలుపే నా దరి చేరే – నీతోటి నా స్నేహమా

2. చేరుకున్నాను నీ పాదమే – వేడుకున్నాను నీ స్వాంతనే
జీవ గమనాల సంఘర్షణ – అంతరంగాన ఆవేదన
తెల్లవారేను నీ నీడన – పొందుకున్నాను నీ దీవెన

నీ పిలుపే నా దరి చేరే – నీతోటి నా స్నేహమా
నీ మనసే నా మది కోరే – ఎనలేని సంబంధమా
కోటి రాగాలు నే పాడుతున్నా – తీరనేలేదు నా దాహమైన
నిన్ను చేరేటి సంతోషమా

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo