தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் – Thollai Kastangal Soolnthidum

தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் – Thollai Kastangal Soolnthidum

1. தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும்,
துன்பம் துக்கம் வரும்
இன்பத்தில் துன்பம் நேரிடும்
இருளாய்த் தோன்றும் எங்கும்;
சோதனை வரும் வேளையில்
சொல் கேட்கும் செவியிலே
பட்டயத்தால் ஜெயம் வரும்
பரன் உன்னைக் காக்க வல்லோர்!

பல்லவி

காக்கும் வல்ல மீட்பர் எனக்குண்டு!
எனக்குண்டு எனக்குண்டு!
காக்கும் வல்ல மீட்பர் எனக்குண்டு;
காத்திடுவார் என்றுமே!

2. ஐயமிருந்தோர் காலத்தில்
ஆவி குறைவால் தான்;
மீட்பர் உதிர பலத்தால்
சத்துருவையே வென்றேன்;
என் பயம் யாவும் நீங்கிற்று
இயேசு கை தூக்கினார்,
முற்றாய் என்னுள்ளம் மாறிற்று
இயேசென்னைக் காக்க வல்லோர் – காக்கும்

3. என்ன வந்தாலும் நம்புவேன்,
என் நேச மீட்பரை;
யார் கைவிட்டாலும் பின் செல்வேன்,
எனது நல் இயேசுவை;
அகலம் ஆழம் உயரமாய்
எவ்வளவன்பு கூர்ந்தீர்;
என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும்
இயேசென்னைக் கைவிட மாட்டார்! – காக்கும்

Thollai Kastangal Soolnthidum song lyrics in English 

1.Thollai Kastangal Soolnthidum
Thunbam Thukkam Varum
Inbaththil Thunbam Nearidum
Irulaai Thontrum Engum
Sothanai Varum Vealaiyil
Sol keatkkum Seviyilae
Pattayaththaal Jeyam Varum
Paran Unnai Kakka Vallor

Kaakkum Valla Meetppar Enakkundu
Enakkundu Enakkundu
Kaakkum Valla Meetppar Enakkundu
Kaaththiduvaar Entrumae

2.Aiyyamirunthoor Kaalaththil
Aavi kuraivaal Thaan
Meetppar Uthira Belaththaal
Saththuruvaiyae Ventrean
En Bayam Yaavum Neenkittru
Yeasu Kai Thookkinaar
Muttraai Ennullam Maarittu
Yeasennai Kaakka Vallor

3.Enna Vanthaalum Nambuvean
En Neasa Meetpparai
Yaar Kaivittaalum Pin Selvean
Enathu Nal Yeasuvai
Agalamum Aaalam Uyaramaai
Evvalauvanbu Koorntheer
Enna Thunbangal Vanthaalum
Yeasennai Kaivida Maattaar

1. தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும்
துன்பம் துக்கம் வரும்
இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும்
இருளாய்த் தோன்றும் எங்கும்
சோதனை வரும் வேளையில்
சொற்கேட்கும் செவியிலே
பரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும்
பரன் என்னைக் காக்க வல்லோர்

காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
காத்திடுவார் என்றுமே

2. ஐயம் இருந்ததோர் காலத்தில்
ஆவி குறைவால்தான்
மீட்பர் உதிர பெலத்தால்
சத்துருவை வென்றேன்
என் பயம் யாவும் நீங்கிற்றே
இயேசு கை தூக்கினார்
முற்றும் என் உள்ளம் மாறிற்றே
இயேசென்னைக் காக்கவல்லோர்

காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
காத்திடுவார் என்றுமே

3.என்ன வந்தாலும் நம்புவேன்
என் நேச மீட்பரை
யார் கைவிட்டாலும் பின்செல்வேன்
எனது இயேசுவை
அகல ஆழ உயரமாய்
எவ்வளவன்பு கூர்ந்தார்
என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும்
என்னைக் கைவிட மாட்டார்

காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு
காத்திடுவார் என்றுமே

 

Thollai kashtangal suzhthidum
thunbam thukam varum
inbathil thunbam nerthidum
irulaai thondrum yengum

Sothanai varum velayil
Sor kekum seviyile
parathil irundhu jayam varum
paran yennai kakka valoar

Kakum valla meetpar undu yenaku
undu yenaku
undu yenaku
kakum valla meetpar undu yenaku
undu yenaku
kaathiduvaar yendrume

Ayam irundhathu oru kaalathil
aavi kuraivalthaal
meetpar uriya belathaal
sathuruvai vendraen
yen bayam yaavum neengitru
yesu kai thoonkinaaru
mootrum yen ullam maaritru
yesu yennai kakka valoar!

Kakum valla meetpar undu yenaku
undu yenaku
undu yenaku
undu yenaku
kakum valla meetpar undu yenaku
kaathiduvaar yendrume

Yena vanthaalum nambuvaen
yen Yesar meetparai
yaar kai vittalum pin seluvaen
yenathu yesuvai
agala aala uyiramaai
yevolavu anbu kurundhaaru
yena thunbangal vaanthalum
avar yenai kai vidamaataar

Kakum valla meetpar undu yenaku
undu yenaku
undu yenaku
kaathiduvaar yendrume

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply