போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்  – Potriduvom Pugazhnthiduvom song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்  – Potriduvom Pugazhnthiduvom song lyrics

போற்றிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம்
பொற்பரன் இயேசுவையே
புவியில் அவர் போல் வேறில்லையே

1.தந்தையைப் போல் தோளினிலே
மைந்தரெமைச் சுமந்தவரே
எந்நாளுமே அவர் நாமமே
இந்நிலத்தை நாம் துதித்துடுவோம்

2.கன மகிமை புகழுடைய
கருணையாய் ஜெநிப்பித்ததாலே
கனலெரியின் சோதனையில்
கலங்கிடுமோ எம் விசுவாசமே

3.ஞாலமெல்லாம் கண்ட திசயிக்க
ஆவியின் அபிஷேகத்தாலே
ஏக சரீரமாய் நிறுத்த
இணைத்தனரே நம்மைத் தம்
சுதராய் – போற்

4.ஆதி அப்போஸ்தல தூதுகளால்
அடியோரை ஸ்திரப் படுத்தி
சேதமில்லா ஜெயமளித்த
கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாக்கினாரே

5.சீயோனே மா சாலேம் நகரே
சீரடைந்தே திகழ்வாயே
சேவிப்பாயே உன் நேசரையே
சிறப்புடனே இப்பார்தலத்தில் – போற்

Potriduvom Pugazhnthiduvom song lyrics in english

Poatriduvoam pugalndhiduvoam
Porparan Yeisuvaiyay
Puviyil Avar poal verillaiyay

1. Thandhaiyai poal thoalinilay
Maindhar emai sumandhavaray
Ennaalumay Avar naamamay
Innilathay naam thudhithiduvoam

2. Gana magimai pugal adaiya
Karunaiyaal jenipithadhaalay
Kanaleriyin soadhanaiyil
Kalangidumo em visuvaasamay

3. Gnaalam ellaam kandadhisayikka
Aaviyin abisheigathaalay
Yeiga sareeramaai nirutha
Inaithanaray nammai Tham sudharaai

4. Aadhi apoasthala thoodhugalaal
Adiyaarai sthira paduthi
Keidham illaa jeyam alithay
Kirusthuvin narkandham aakkinaaray

5. Seeyoanay! Maa Saaleim nagaray!
Seeradaindhay thigalvaayay
Sevippaayay un Neisarayay
Sirappudanay ippaardhalathay

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo