ഒരു മഴയായ്‌ പുതുമഴയായ്-Oru mazhayai puthumazhayai

Deal Score0
Deal Score0

ഒരു മഴയായ്‌ പുതുമഴയായ്
വന്നിറങ്ങെന്നിൽ നീ
പിന്മഴയായ് പേമാരിയായ്
പെയ്യ്തിറങ്ങെന്നിൽ നീ

വചനത്തിൻ മാരിയായ്‌ എൻ മനസ്സിൽ
കൃപയിൻ മാരിയായ് എൻ ജീവനിൽ
ആത്മപ്രവാഹമായ് എൻ പ്രാണനിൽ
അഗ്നിയിന്നഭിഷേകമായ് എന്നേശുവേ

ബലഹീനം മാറുവാൻ ബലം പ്രാപിച്ചീടുവാൻ
മേൽക്കുമേൽ ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പാൻ
ഓടുവാൻ പോരാടുവാൻ പേടമാനിൻ കാൽകളും
ശക്തിയിന്നഭിഷേകവും നൽകെന്നിൽ

സാക്ഷിയായ് മാറുവാൻ വചനം പ്രഘോഷിപ്പാൻ
മേൽക്കുമേൽ ഭക്തിയിൽ വർദ്ധിപ്പാൻ
ശക്തമായ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശത്രുവെ ജയിച്ചീടുവാൻ
പുത്തനാം അഭിഷേകവും പകരെന്നിൽ നീ

Oru mazhayai puthumazhayai
Vannirangennil nee
Pinmazhayai pemariyai
Peyithirangennil nee
Vachanathin maariyai en manassil
Krupayin maariyai en jeevanil
Athmaprevahamai en prananil
Agniyinnabhishekamai ennesuvai

Balaheenam maaruvan balam prapicheeduvan
Melkumel sakthiye praapippan
Oduvan poraduvan pedamanin kalkalum
Sakthiyinnabhishekavum nalkennil

Sakshiyai maaruvan vachanam prekhoshippan
Melkumel bhakthiyil vardhippan
Sakthamai prarthikuvan sathruve jayicheeduvan
Puthanam abhishekavum pakarennil nee

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo