உங்க மகிமையால் இறங்கி – Nirappumae song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

உங்க மகிமையால் இறங்கி – Nirappumae song lyrics

உங்க மகிமையால் இறங்கி வாருமே
பரிசுத்த ஆவியால் என்னை நிரப்புமே-2
நிரப்புமே நிரப்புமே என்னை
இன்றே நிரப்புமே-அல்லேலூயா-2

பெலவீன நேரத்தில்
பெலத்தை தருவேன் என்று
சொன்னதும் நீரல்லவோ
இன்றே நிரப்புமே-2

நிரப்புமே நிரப்புமே என்னை
இன்றே நிரப்புமே-அல்லேலூயா-2

சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு
சத்துவத்தை பெருக செய்வேன்
சொன்னதும் நீரல்லவோ
இன்றே நிரப்புமே-2

நிரப்புமே நிரப்புமே என்னை
இன்றே நிரப்புமே-அல்லேலூயா-2

மாம்சமான யாவர் மேலும்
ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று
சொன்னதும் நீரல்லவோ
இன்றே நிரப்புமே-2

நிரப்புமே நிரப்புமே என்னை
இன்றே நிரப்புமே-அல்லேலூயா-2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo