నా ప్రేమ గీతం నీవే యేసు నాధ – Naa Prema Geetham Neeve Yesu Naadha

Deal Score+1
Deal Score+1

Telugu Lyrics:

ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన // 2

నా ప్రేమ గీతం, నీవే యేసు నాధ // 2
నా జీవితం మించిన, శ్రేష్ఠుడవు నీవే // 2
ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన // 2

నీకు సమము ఎవ్వరులేరు, వివరింప యేసు దేవా //2
జీవమా, నా సర్వమా, నీపై నేను అనెదను // 2
ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన // 2

నన్నింత ప్రేమింప, ఎవ్వరి సాధ్యం యేసు దేవా, // 2
ప్రియతమా, నా స్నేహమా, నీలో నేను చేరెదను // 2
ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన, ఆరాధన // 4


English Lyrics:


Aradhana, Aradhana, Aradhana, Aradhana // 2

Naa Prema Geetham, Neeve Yesu Naadha // 2
Naa Jeevitham Minchina, Strestudavu Neeve // 2
Aradhana, Aradhana, Aradhana, Aradhana // 2

Neeku Samamu Yevvaru Leru, Vivarimpa Yesu Deva // 2
Jeevama, Naa Sarwama, Neepai Nenu Aanedhanu //2
Aradhana, Aradhana, Aradhana, Aradhana // 2

Nannintha Premimpa, Yevvari Sadhyam Yesu Deva // 2
Priyathama, Naa Snehama, Neelo Nenu Cheredhanu // 2
Aradhana, Aradhana, Aradhana, Aradhana // 4

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask

Tags:

Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo