முதன்முதலாய் காண்கின்றேனே – Mudan Mudalai kaankintrean song lyrics

Deal Score0
Deal Score0

முதன்முதலாய் காண்கின்றேனே – Mudan Mudalai kaankintrean song lyrics

முதன்முதலாய் காண்கின்றேனே
முகமுகமாய் தரிசிக்கிறேன்
துடிக்கிறேன் நான் உம்மைக்காண
துதித்திடுவேன் உம்மை கண்ட பின்னும்-2

என் உயிரே நீர் தாமே
என் ஜீவன் நீர் கொடுத்திடுவீர்
அணைத்திடுவேன் உம்மையே நான்
அரவனைப்பீர் மார்போடு-முதன்முதலாய்

என்னை காண்போர் உம்மை காண
உம் சாயல் எனில்
இயேசுவே நீர் என்னையுமே
ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்த நாள் முதலாய்-2-முதன்முதலாய்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo