ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின் – Hosanna Paaduvom Yaesuvin

ஓசன்னா பாடுவோம் ஏசுவின் – Hosanna Paaduvom Yaesuvin

ஓசன்னா பாடுவோம், ஏசுவின் தாசரே
பல்லவி

ஓசன்னா பாடுவோம், ஏசுவின் தாசரே,
உன்னதத்திலே தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசன்னா!

சரணங்கள்

1. முன்னும் பின்னும் சாலேம் நகர் சின்னபாலர் பாடினார்,
அன்றுபோல இன்றும் நாமும் அன்பாய்த்துதி பாடுவோம்.

2. சின்ன மறி மீதில்ஏறி அன்பர் பவனி போனார்,
இன்னும் என் அகத்தில் அவர் என்றும் அரசாளுவார்.

3. பாவமதைப் போக்கவும் இப்பாவியைக் கைதூக்கவும்,
பாசமுள்ள ஏசையாப் பவனியாகப் போகிறார்.

4. பாலர்களின் கீதம் கேட்டுப் பாசமாக மகிழ்ந்தார்,
ஜாலர் வீணையோடு பாடித் தாளைமுத்தி செய்குவோம்.

5. குருத்தோலை ஞாயிற்றில் நம் குருபாதம் பணிவோம்,
கூடி அருள் பெற்றுநாமும் த்ரியேகரைப் போற்றுவோம்.

Osanna Paaduvom song lyrics in English 

Osanna Paaduvom, Yaesuvin Thaasarae,
Unnathathilae Thaaveethu Mainthanukku Osannaa!

1.Munnum pinnum saalaem Nagar sinnapaalar paadinaar
Antru pola Intrum Naamum Anbaai Thuthi paaduvom

2.Sinna Mari Meethil Yaeri Anpar Bavani ponaar
Innum En Akaththil Avar Entrum Arasaaluvaar

3.Paavamathai Pokkavum Ippaaviyai kaithookkavum
Paasamulla Yaesaiyaa Pavaniyaaka Pokiraar

4.Baalarkalin Geetham kaettu Paasamaaka Magilnthaar
Jaalar Veennaiyodu Paadi  Thaalaimuththi seiguvom

5.Kuruththolai Niyattitil  Naam Gurupaatham Pannivom
koodi Arul Pettu Naamum Thiriyaekarai Pottruvom

நான் பூமிக்கு மேலாய் மேகத்தை வருவிக்கும்போது, அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும்.
அப்பொழுது எல்லா மாம்சஜீவன்களையும் அழிக்க இனி ஜலமானது பிரளயமாய்ப் பெருகாதபடிக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் மாம்சமான சகல ஜீவஜந்துக்களுக்கும் உண்டான என் உடன்படிக்கையை நினைவுகூருவேன்.
ஆதியாகமம் | Genesis: 9:14,15

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply