அமலா தயாபரா – Amala thayabara song lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

அமலா தயாபரா – Amala thayabara song lyrics

பல்லவி

அமலா, தயாபரா, அருள்கூர், ஐயா, குருபரா

சரணங்கள்

1. சமயம் ஈராறோர் ஆறு சாஸ்திரங்கள் வேத நான்கும்
அமையும் தத்துவம் தொண்ணூற்றாறும் ஆறுங்கடந்த – அமலா

2. அந்தம் அடி நடு இல்லாத நற்பரன் ஆதி,
சுந்தரம் மிகும் அதீத சோதிப்ரகாச நீதி – அமலா

3. ஞானத் ரவிய வேத நன்மைப் பரம போத,
வானத் தேவப் ரசாத மகிமைக் களவில்லாத – அமலா

4. காணப்படா அரூப, கருணைச் சுய சொரூப,
தோணப்படா வியாப, சுகிர்தத் திருத் தயாப -அமலா

5. சத்ய வசன நேயா, சமஸ்த புண்ய சகாய,
கர்த்த தத்துவ உபாயா, கருணை பொழியும் வாயா – அமலா

6. எல்லை இல்லா மெய்ஞ் ஞான ஏக பர வஸ்தான
சொல் அரிதாம் நிதான, துல்லிபத் தொன்றாம் மேலான – அமலா

7. கருணாகரா, உப காரா, நிராகரா,
பரமேசுரா, கிருபாகரா, சர்வேசுரா – அமலா

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo