స్తుతియు మహిమయు నీకె క్షితికిన్ దివికిన్ నీటి – Sthuthiyu

Deal Score0
Deal Score0

స్తుతియు మహిమయు నీకె క్షితికిన్ దివికిన్ నీటి – Sthuthiyu

Song Lyrics:

స్తుతియు మహిమయు నీకె క్షితికిన్ దివికిన్ నీటి
వితతికిన్ కర్తవై వెలయు మా దేవా
ప్రతి వస్తువును మాకు బహుమతిగా నిచ్చు
హితుఁడా మా ప్రేమ నీ కెట్లు చూపుదుము ||స్తుతియు||

1.నెమ్మదిగల యేండ్లు నిజ సౌఖ్య కాలములు
ఇమ్మహి ఫలియించు నైశ్వర్యాధికముల్
ఇమ్ముగ గలిగిన హృదయులమై వందనమ్ములు
ఋణపడియున్నాము నీకు ||స్తుతియు||

2.జీవంబు ప్రేమను జీవను గల్గించెడు
పావనాత్మను మాకై పంపితివి
దీవెన లేడు రెట్లావరింపను మమ్ము
నీ విమలాత్మన్ మాలో గుమ్మరించు ||స్తుతియు||

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo