నీ పిలుపు – Nee Pilupu Valana

Deal Score+2
Deal Score+2

నీ పిలుపు – Nee Pilupu Valana

నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు
నీ ప్రేమయెన్నడు నన్ను విడువాలేదు
నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను
నీ ప్రేమకు సాటీలేదు “2”

1. నశించుటకు యెందరో వేచియున్నను
నశింపని నీ పిలుపు నన్ను కాపాడెను
ద్రోహము నిందల మద్యలొ నేనడచిననూ
నీ నిర్మల హస్తము నన్ను భరియించెను
యజమానుడ నా యజమానుడ
నన్ను పిలచిన యజమానుడ
యజమానుడ నా యజమానుడ
నన్ను నడిపించె యజమానుడ

2. మనుషులు మూసిన తలుపులు కొన్నైనను
నాకై నీవు తెరచినవీ అనేకములు
మనొవేదనతో నిన్ను విడచి పరిగెత్తిననూ
నన్ను వెంటాడి నీ సేవను చేసితివి
నా ఆధారమా నా దైవమా
పిలిచిన ఈ పిలుపునకు కారణమా “2”

3. పిలచిన నీవూ నిజమైనవాడవు
నన్ను హెచ్చించే ఆలోచన గలవాడవు
ఏదెమైనను కొనసాగించితివి
నీపై ఆధారపడుటకు అర్హుడవూ
నిన్ను నమ్మెదను వెంబడింతును
చిరకాలము నిన్నే సేవింతును “2”
“నీ పిలుపు”


Nee Pilupu Valana Nenu
Nashinchi Poledhu
Nee Prema Ennadu Nannu Viduvaledhu
Nee Krupa Kaachutavalana
Jeevisthunnaanu
Nee Premaku Saati Ledhu

1.Nashinchutaku Endharoo Vechiyunnanu
Nashimpani Ni Pilupu Nannu Kaapaadenu
Dhrohamu Nindhala Madhyalo Ney Nadachinanu
Nee Nirmala Hasthamu Nannu Bariyinchenu

Yejamaanuda Naa Yejamaanuda
Nannu Pilachina Yejamaanuda -2

2.Manushulu Moosina Thalupulu Konnainanu
Naakai Neevu Therachinavi Anekamulu
Mana Vedhanatho Ninnu Vidachi Parugethinanu
Nannu Ventaadi Nee Sevanu Chesithivi

Naa Aadhaaramaa Naa Dhaivama
Pilichina Ee Pilupinaku Kaaranamaa -2

3.Pilichina Neevu Nijamainavaadavu
Nannu Hechinche Aaloo chanagalavaadavu
Edhemainanu Konasaaginchithivi
Neepai Aadhaara Padutaku Arhudavu

Ninnu Nammedhanu Vembadinthunu
Chirakaalamu Ninney Sevinthunu

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo