என்னால் ஒன்றும் முடியாது – Ennaal Ontrum Mudiyathu

Deal Score+1
Deal Score+1

என்னால் ஒன்றும் முடியாது
என்னாலே எதுவும் முடியாது
என்னால் ஒன்றும் முடியாது
என்னாலே எதுவும் முடியாது

உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே

உம்மாலே சேனைக்குள் பாய்வேன்
உம்மாலே மதிலை தாண்டுவேன்
உம்மாலே சேனைக்குள் பாய்வேன்
உம்மாலே மதிலை தாண்டுவேன்

உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே

உம்மாலே சர்ப்பத்தை மிதிப்பேன்
உம்மாலே சிங்கத்தை மிதிப்பேன்
உம்மாலே சர்ப்பத்தை மிதிப்பேன்
உம்மாலே சிங்கத்தை மிதிப்பேன்

உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே

உம்மாலே சதிகளை முறிப்பேன்
உம்மாலே சாத்தானை மிதிப்பேன்
உம்மாலே சதிகளை முறிப்பேன்
உம்மாலே சாத்தானை மிதிப்பேன்

உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே – ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே- ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே- ஐயா
உம்மாலே உம்மாலே உம்மாலே தானே

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

   Leave a reply

   Tamil Christians songs book
   Logo
   Register New Account
   Reset Password