இயேசுவே உன்னை காணாமல் – Yesuve Unnai Kaanamal

Deal Score+1
Deal Score+1

இயேசுவே உன்னை காணாமல் – Yesuve Unnai Kaanamal

இயேசுவே உன்னை காணாமல்
இயேசுவே உன்னை காணாமல் இமைகள் உறங்காது
இயேசுவே உன்னை காணாமல் இமைகள் உறங்காது [2]
சுகம் தரும் உன் மொழி கேட்க்காமல் சுமைகள் இறங்காது
சுமைகள் இறங்காது
இயேசுவே உன்னை காணாமல் இமைகள் உறங்காது


கடலினை சென்று சேராமல் நதிகள் அடங்காது
உடல் எனும் கூட்டினில் சேராமல் உயிர்கள் வாழாது
ஊரினை வந்து அடையாமல் பாதைகள் முடியாது
உன்னை கண்டு பேசாமல் உள்ளம் அடங்காது
இயேசுவே இயேசுவே உள்ளம் அடங்காது
உள்ளம் அடங்காது
இயேசுவே உன்னை காணாமல் இமைகள் உறங்காது


உயிர் தரும் தோழமை இல்லாமல் உறவுகள் தொடராது
தாங்கிடும் செடிகள் இல்லாமல் கொடிகள் படராது
கரங்களை பிடித்து நடக்காமல் பாதையில் பலமேது
சிறகதன் நிழலில் அமராமல் ஆறுதல் எனக்கேது
இயேசுவே இயேசுவே ஆறுதல் எனக்கேது
ஆறுதல் எனக்கேது

இயேசுவே உன்னை காணாமல் இமைகள் உறங்காது
சுகம் தரும் உன் மொழி கேட்காமல் சுமைகள் இறங்காது
சுமைகள் இறங்காது
சுகம் தரும் உன் மொழி கேட்க்காமல் சுமைகள் இறங்காது
சுமைகள் இறங்காது
இயேசுவே உன்னை காணாமல் இமைகள் உறங்காது

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo