வசதியை தேடி ஓடாதே – Vasathiyai Thedi Oodathe song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

வசதியை தேடி ஓடாதே – Vasathiyai Thedi Oodathe song lyrics

வசதியை தேடி ஓடாதே – அது
தொடு வானம்
வசதிகள் நிறைவு தருவதில்லை
வானத்தை எவரும் தொடுவதில்லை

1. வசதி வந்தால் பயன்படுத்து
சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு -2
ஆளுகை செய்ய நோ நோ நோ No No No
அடிமைப்படுத்த நோ நோ நோ No No No-வசதி

2. அழகெல்லாம் அற்றுப்போகும்
எழில் ஏமாற்றும் -2
கவர்ச்சி எல்லாம் கானல் நீர்
கடந்து போகும் சீக்கிரத்தில் -வசதி

3. வெட்டுக்கிளி காட்டுத்தேன்
உண்டு வந்தார் யோவான் -2
உலகத்தை கலக்கிய மனிதர் அவர்
உடுத்தியதோ ஒரு ஒட்டகத்தோல் -வசதி

4. பணமயக்கம் எல்லாவித
தீமைகளின் தொடக்கம் -2
சிற்றின்பம் எச்சரிக்கை ( உன்னை )
நடைபிணமாக்கிவிடும் -வசதி

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo