తీయని స్వరాలతో నా మనసే నిండెను – Theeyani Swaraalatho lyrics

Deal Score+9
Deal Score+9

పల్లవి : తీయని స్వరాలతో నా మనసే నిండెను
యేసుని వరాలతో నా బ్రతుకే మారెను
భావమధురిమ ఉప్పొంగెను
రాగసుధలతో భాసిల్లెను
పరవసించి నిను స్తుతించి
ఘనపరెచెదా వైభవముగా

చరణం : ఏదేమైనా ఏనాడైన నీ దారిలో నేను
నీవే నాకు ఆప్తుడైన నిన్నాశ్రయించాను
సజీవుడా నీవే లేని నేనే వ్యర్ధము
ఏదేమైన ఏనాడైనా నీ దారిలోనేను
యేసుతో రాజ్యము చేసే భాగ్యము
నాకు దొరికె కనికరము తనువు పరవశము

చరణం : ఆరాధన యోగ్యుడైన నీ సొంతమే నేను
నిన్నేనమ్మి జీవించేను నీలో ఫలించేను
సహాయుడా నీలోనేగా నా సాఫల్యము
ఆరాధనా యోగ్యుడైన నీ సొంతమే నేను
యేసుని సన్నిధి చేరే భాగ్యము
నాకు కలిగె అనుగ్రహము తనువు పరవశము

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo