నీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించయా -Nee Aatmatho Nannu Nadipinchaya

Deal Score0
Deal Score0

CHORUS
నీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించయా – నీ మార్గము నాకు చూపించయా
నీ సత్యము నాలో కలిగించయ్యా – నీ చిత్తము నాయందు నెరవేర్చయ్యా
నీ ప్రేమ చూపించయా – నీ స్వరము వినిపించయా
నీ సన్నిధిలోకి నను చేర్చయా – శుధ్ధాత్మను కృమ్మరించయా
కరుణించు దేవా – కృపచూపుమయ్యా
నా తోడు నీవై – నడిపించేసయ్యా
నీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించయా

VERSE.1
చెదిరిపోయి నీనుండి విడిపోతిని – దారితప్పి గురిలేక తిరుగుచున్నాను
నీ స్వరము వినిపించయా – నీ ముఖము చూపించయా
నీ మార్గములో నడిపించయా – అద్దరికి నను చేర్చయా
కరుణించు దేవా – కృపచూపుమయ్యా
నా తోడు నీవై – నడిపించేసయ్యా
నీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించయా

VERSE.2
నీ సన్నిధి త్రోసివేసి పారిపోతిని – లోకాశలకు లొంగి పడిపోతిని
నీ ప్రేమ చూపించయా – నీ వాత్సల్యం దయచేయయా
నీ రక్తముతో నను కడుగయ్యా – నిత్య రాజ్యములో నను చేర్చయా
కరుణించు దేవా – కృపచూపుమయ్యా
నా తోడు నీవై – నడిపించేసయ్యా
నీ ఆత్మతో నన్ను నడిపించయా

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo