KURIRULIL DEEPAMAAYI song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

1 കൂരിരുളിൽ ദീപമായ് അണയും
വേദനയിൽ സാന്ത്വനം അരുളും
യേശു നീ നല്ല ഇടയൻ

രാവിലും പകലിലും
കാവലായ് കരുതുവാൻ കൂടെ നീ
ഉള്ളതാൽ വാഴ്ത്തിടും

2 പാവനനാം അജപാലകൻ
പാപികളാം മാനവർക്കായ്
പാണികളിൽ മുറിവേറ്റു താൻ
യേശു നീ നല്ല ഇടയൻ;- രാവിലും…

3 യാതനകൾ സ്വയമേറ്റവൻ
കാൽവറിയിൻ ക്രൂശിൽ അവൻ
ആടുകൾക്കായ് സ്വയമേകിയോൻ
യേശു നീ നല്ല ഇടയൻ;- രാവിലും…

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo