ஆராதனை செய்கிறோம் – Aaradhanai seigirom Song Lyrics

ஆராதனை செய்கிறோம் – Aaradhanai seigirom Song Lyrics

ஆராதனை செய்கிறோம்
உம்மை உயர்த்துகின்றோம்
ஆராதனை செய்கிறோம்
உம்மை துதிக்கின்றோம்

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் செய்பவரே-நீர்

ஆராதனை -4 உமக்கு ஆராதனை

நல்லவரே வல்லவரே
நன்மைகள் செய்பவரே-நீர்

உன்னதமானவரே
உயர்வை தருபவரே
சேனைகளின் கர்த்தரே
என்னை காப்பவரே

என் இருதய வாஞ்சைகளை
நிறைவேற்றி தருபவரே
என் ஆத்தும நேசர் நீரே
என் அன்பு தெய்வம் நீரே

கன்மலையாம் கர்த்தரே
என் தாகம் தீர்பவரே
கர்த்தராம் என் மீட்பரே
என்னை மீட்டவரே

துதிகளின் தேவனே
உம்மை துதிக்கின்றோம்
தோத்திரம் செலுத்தியே
உம்மை ஆராதிபோமே

Aaradhanai seigirom Song Lyrics in English

Aaradhanai seigirom
ummai uyarthugirom
Aaradhanai seigirom
Ummai thuthikindrom

Neer nallavarae
Vallavarae
Nanmaigal seibavarae

Aaradhanai -4

Neer nalavarae
Vallavarae
Nanmaigal seibavarae

En irudhaiyae vanjaigalai
niraivetri tharubhavarare
En Aathma nesar neerae
En anbu deivam neerae

Kanmalaiyam kartharae
En thaagam theerpavarae
Kartharaam en meetparae
Ennai meetavarae

Unnadhamanavarae
uyarvai tharubhavarae
Senaigalin kartharae
engalai kaappavarae

Thuthigalin devanae
Ummai thuthikindrom
Sthothiram seluthiyae
Ummai arathipom

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply