ആരാധന ഹൃദയം തുറന്നു ഞാൻ – Aradhana Hrudhyam Turannu Nan song lyrics

Deal Score-1
Deal Score-1

ആരാധന ഹൃദയം തുറന്നു ഞാൻ
ആത്മ മണാള നിൻ തിരുസവിധെ
ആരാധന ഹൃദയം തുറന്നു ഞാൻ
ആത്മ മണാള നിൻ തിരുസവിധെ
ആദരവോടിതാ താണ് വണങ്ങുന്നേ
ആദരവോടിതാ താണ് വണങ്ങുന്നേ
ആരിലുമുന്നതനെ സ്തുതി നിനക്ക്
ആരാധന ഹൃദയം തുറന്നു ഞാൻ
ആത്മ മണാള നിൻ തിരുസവിധെ

ഉന്നതനെ ഉയർത്തുന്നു നിന്നെ ഞാൻ
ഉല്ലാസ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു
ഉന്നതനെ ഉയർത്തുന്നു നിന്നെഞാൻ
ഉല്ലാസ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു
ഉലകിൻ നായകാ നീയല്ലാതില്ല
ഉലകിൻ നായകാ നീയല്ലാതില്ല
ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനായി എന്നെ എന്നുമേ
ആരാധന ഹൃദയം തുറന്നു ഞാൻ
ആത്മ മണാള നിൻ തിരുസവിധെ

ഉയർത്തുന്നു നിന്നെ ഞാനിന്നു നാഥാ
നിൻ തിരു സവിധത്തിൽ എത്തിടുവാൻ

ഉയർത്തുന്നു നിന്നെ ഞാനിന്നു നാഥാ
നിൻ തിരു സവിധത്തിൽ എത്തിടുവാൻ

നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നേ -2
നിന്നിൽ ലയിപ്പിക്ക എന്നെയും നാഥാ

Aradhana Hrudhyam Turannu Nan
Atma Manala Nin Tirusavidhe
Aradhana Hrdayam Tuṟannu Ñan
Atma Manala Nin Tirusavidhe
Adaraveatita Tan Vanannunne
Adaraveatita Tan Vanannunne
Arilumunnatane Stuti Ninakk
Aradhana Hrdayam Tulannu nan
Atma Manala Nin Tirusavidhe

Unnatane Uyarttunnu Ninne Nan
Ullasa Ganannal Alapiccu
Unnatane Uyarttunnu Ninnenan
Ullasa Ganannal Ālapiccu
Ulakin Nayaka Niyallatilla
Ulakin Nayaka Nīyallatilla
Upeksikkattavanayi Enne Ennume
Aradhana Hrdayaṁ Tuṟannu Nan
Atma Manala Nin Tirusavidhe

Uyarttunnu Ninne Naninnu Natha
Nin Tiru Savidhattil Ettituvan

Uyarttunnu Ninne Naninnu Natha
Nin Tiru Savidhattil Ettituvan

Ninnistam Ceyyuvan Inn Nan Varunne -2
Ninnil Layippikka Enneyum Natha

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo