యేసులో ఆనందమే జగమంతా సంబరమే-CHRISTMAS PARAVASAM

Deal Score0
Deal Score0

LYRICS:
యేసులో ఆనందమే జగమంతా సంబరమే
మన పాపాలు కడుగుటకై ప్రభు యేసు జన్మించెనే
సంతోషమే సమాధానమే ఆనందమే పరవశమే “2”

చ:1
దావీదు పురము లో క్రీస్తు పుట్టేనే
దూత వచ్చి వార్త చెప్పెనే
సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమే
తన కిష్టులైన వారికి సమాధానమే

చ:2
మనకి బదులు మరణించెనే
మరణ ఛాయా నుండి తప్పించేనే
మోక్ష మార్గం మనకి చుపెనే
తన బిడ్డలుగా చేసుకొనునే

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo