మనసా మనసా సోలిపోనేల – Manasa

Deal Score+1
Deal Score+1

మనసా మనసా సోలిపోనేల – Manasa

పల్లవి: మనసా మనసా సోలిపోనేల
మనసా మనస్సా నిరాశ నీకేలా||2||
చరణం: వేదన కలుగగా ఒంటరి పయనంలో నీ ప్రభువు నీకై వేగమే రాలేదా
నిరీక్షణ లేకనే తోచని మార్గములో నీ ప్రభువు నిన్ను దరికి చేర్చెనుగా
మరణమంతైన శోధనలో దేవా నన్ను కాచితివి యేసు నీవుంటే నాకు చాలయ్యా…ఆ….
||మనసా||

చరణం: ఆధారం యేసయ్యే నాజీవిత యాత్రలో నా ప్రభువు నన్ను ఎన్నడూ విడువడుగా
తొట్రిల్లిన పాదముల్ ప్రేమతో నడుపును నా జీవితము క్షమియించగా పిలిచెనుగా
సమర్పిస్తున్న దేవునికై జీవితాంతము సాక్షినై నిత్యము నా యేసుతో జీవించగా
||మనసా||

 

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo