ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా -O Deva Daya Chupumayyaa

Deal Score0
Deal Score0

Lyrics:
ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా – దేశాన్ని బాగుచేయుమయ్యా
O Deva Daya Chupumayyaa – Deshanni Baagucheyumayyaa
నీ ప్రజల మొరను అలకించుమా – నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా
Nee Prajala Moranu Alakinchumaa – Nee Krupalo Mammunu Nadipinchuma
మన్నించి బ్రతికించు – ఉజ్జీవం రగిలించు
Manninchi Brathikinchu – Ujjeevam Ragilinchu
సర్వలోక రక్షకా కరుణించుమయ్యా – నీ వాక్య శక్తిని కనుపరచుమయ్యా
Sarvaloka Rakshakaa Karunichumayyaa – Nee Vaakya Sakthini Kanuparachumayyaa
అంధకార ప్రజలను వెలిగించుమయ్యా – పునరుత్ధాన శక్తితో విడిపించుమయ్యా
Andakara Prajalanu Veliginchumayyaa – Punarutdhana Sakthitho Vidipinchumayyaa
ఒకసారి చూడు ఈ పాప లోకం – నీ రక్తంతో కడిగి పరిశుద్ధపరచు
Okasari Chudu E Papa Lokam – Nee Raktamtho Kadigi Parishuddhaparachu
దేశాన్ని క్షమియించు – ప్రేమతో రక్షించు
Deshanni Kshamiyinchu – Prematho Rakshinchu

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo