உன் தூசியை உதரிடு – Un vusiyai utharidu

Deal Score+1
Deal Score+1

உன் தூசியை உதரிடு எழும்பு மகனே
உன் தூசியை உதரிடு எழும்பு சீயோனே

உன் தூசியை உதரிடு எழும்பிடு மகளே
உன் தூசியை உதரிடு எழும்பிடு சீயோனே

எழும்பு எழும்பு எழும்பு எழும்பு நீ எழும்பு மகனே/மகளை -2

1 உன்னை தள்ளினவர் முன்பு உன்னை உயர்த்துவர் மகனே/ மகளே
உன்னை வெறுத்தவர் முன்பு உன்னை உயர்த்துவர் மகனே/மகளே

உயர்த்துவர் உயர்த்துவர் உயர்த்துவர் உன்னை உயர்த்துவர் -2

2 உன் கழுத்து மேல் இருக்கும் உன் பாரத்தை நீக்குவார்
கர்த்தர் உன்னோடு என்றும் இருக்கிறார்

இருக்கிறார் இருக்கிறார் இருக்கிறார் உன்னோடு இருக்கிறார் -2

உன்னோடு யாரும் இல்லை என்று சோர்ந்து போனாயோ
மோசேயோடு இருந்த தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார்-2

பெலன் கொள் பெலன் கொள் பெலன் கொள் நீ பெலன் கொள் மகனே
எழும்பு எழும்பு எழும்பு நீ எழும்பு மகளே

உயர்த்துவார் உயர்த்துவார் உயர்த்துவார் உன்னை உயர்த்துவார்

இருக்கிறார் இருக்கிறார் இருக்கிறார் உன்னோடு இருக்கிறார்

பெலன் கொள் பெலன் கொள் பெலன் கொள் நீ பெலன் கொள் மகனே /மகளே

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo