இன்று நமக்காக இயேசு பிறந்தாரே – Intru Namakaga Yesu piranthare

Deal Score0
Deal Score0

இன்று நமக்காக இயேசு பிறந்தாரே
மண் மாந்தரின் பாவம் போக்க
இம்மானுவேல் பிறந்தாரே
மகிழ் பாடி கொண்டாடுவோம்

அழகு மிகுந்தவர் இம்மானுவேல்
அன்பு மிகுந்தவர் இம்மானுவேல்
ஏழை கோலமாய் தாழ்மை ரூபமாய்
உன்னத தேவன் வந்துதித்தார்

ஆலோசனை கர்த்தர் இம்மானுவேல்
வல்லமை உள்ளவர் இம்மானுவேல்
நித்திய பிதா சமாதான பிரபு
நீதியின் தேவன் வந்துதித்தார்

தாவீதின் மைந்தர் இம்மானுவேல்
தாழ்மை உள்ளவர் இம்மானுவேல்
அன்பின் தேவனாம் இயேசு பாலகன்
பாவங்கள் போக்க வந்துதித்தார்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo