VARUVIN NAAM VANANGEEDAM |വരുവിൻ നാം വണങ്ങീടാം

Deal Score+4
Deal Score+4

വരുവിൻ നാം വണങ്ങീടാം നമ്മെ നിർമിച്ച യാഹിൻ മുൻപിൽ//
മുട്ടു മടക്കാം നമസ്കരിക്കാം താൻ മാത്രം എന്നെന്നും യോഗ്യൻ

എന്റെ കുഞ്ഞാടെ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു
നീ മാത്രം എന്നെന്നും യോഗ്യൻ//
എന്റെ രാജാവെ നീ ഉയർക്കപ്പെട്ടു
യേശുവേ നീ മാത്രം യോഗ്യൻ

യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ സിംഹമവൻ
ദാവീദിൻ വേരായവൻ//പുസ്തകം തുറപ്പാൻ മുദ്രകൾ പൊട്ടിപ്പാൻ എന്നേക്കും ജയമായവൻ//
എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്തും കർത്താധി കർത്തവവൻ

എന്റെ കുഞ്ഞാടെ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു
നീ മാത്രമെന്നെന്നും യോഗ്യൻ //
എന്റെ രാജാവേ നീ ഉയർക്കപ്പെട്ടു
യേശുവേ നീ മാത്രം യോഗ്യൻ

സർവ്വ ഗോത്രത്തിലും സർവ്വ വംശത്തിലും എന്നേക്കും സ്ഥിരമായവൻ//
ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും രാജാധി രാജാവായ് വരുന്നവനും//
എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങി വാഴ്തും കർത്താധി കർത്താവവൻ

എന്റെ കുഞ്ഞാടെ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു
നീ മാത്രം എന്നെന്നും യോഗ്യൻ//
എന്റെ രാജാവേ നീ ഉയർക്കപ്പെട്ടു
യേശുവേ നീ മാത്രം യോഗ്യൻ

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo