நீரே என் தஞ்சம் – Neerae en Thanjam song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

நீரே என் தஞ்சம் – Neerae en Thanjam song lyrics

நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் கோட்டை

நீரே என் ரட்சகர்
நீரே ராஜா

நான் உம்மை தேடுவேன் நாள்முழுதும்
நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாழ் நாளெல்லாம்
எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் – இயேசுவே

இயேசுவே ராஜா
இயேசுவே தேவா
இயேசுவே மீட்பர்
இயேசுவே

நீரே என் தஞ்சம்
நீரே என் கோட்டை
நீரே என் இரட்சகர்
நீரே ராஜா (2)

நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுதும்
நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாழ்நாள் எல்லாம்
எனது எல்லாவற்றிலும்
நான் உம்மை நேசிப்பேன், இயேசுவே (2)

இயேசுவே ராஜா, இயேசுவே தேவன்
இயேசுவே மீட்பர், இயேசுவே (2)

நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுதும்
நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாழ்நாள் எல்லாம்
எனது எல்லாவற்றிலும்
நான் உம்மை நேசிப்பேன், இயேசுவே (2)
Neerae En Thanjam Lyrics in English

neerae en thanjam
neerae en kottai
neerae en iratchakar
neerae raajaa (2)

naan ummai thaeduvaen naal muluthum
naan ummai sevippaen vaalnaal ellaam
enathu ellaavattilum
naan ummai naesippaen, Yesuvae (2)

Yesuvae raajaa, Yesuvae thaevan
Yesuvae meetpar, Yesuvae (2)

naan ummai thaeduvaen naal muluthum
naan ummai sevippaen vaalnaal ellaam
enathu ellaavattilum
naan ummai naesippaen, Yesuvae (2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo