నా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా-Naa Nireekshana Neelo Undaga

Deal Score+2
Deal Score+2

నా నిరీక్షణ నీలో ఉండగా
నేనెన్నడు సిగ్గుపడకుందును
నా ఆశలు ఫలియించెనే
సీయోనులో ఆనందమే
నిత్య సంతోషమే

1 భూమి మీద భక్తులు శ్రేష్ఠులు
వారు నీకు ఎంతో ఇష్టులు
గాలి రెక్కల మీద ప్రత్యక్షమైతివి
విశాల స్థలములకు తోడుకొని వచ్చితివి
నా ఆశ్రయమైతివి

2 పరిశుద్ధ పర్వతం ఎక్కించితివి
నీ గుడారములొ అతిధులమైతిమే
నూనెతో నాతల అంటబడెను
నా గిన్నె నిండి పొంగి పొర్లెను
నాకు ధన్యమాయెను

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo