जयवंत प्रभु | Jayvanth Prabhu – song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

Jaivanth prabhu mere sung sung hai
Sena Nayak prabhu mere sang sang hai (2)
Mei girunga nahi, Mei Mitunga nahi
Sarvashaktiman mereliye utteiga (2)


Senavo ka yohova uthar aya hai
Sare baiyri chithar jate hai (2)
Yahuda gothra ka Simh vo hai
Israeil ka yahova jay dega (2)


Yeriho ki diwar gir rahi hai
Shaithan ke ghad dha rahe hai (2)
Jai ke geetho ko gaunga me
Jai jaikar ke sath sthuthi karunga (2)


Rannbhumi per mei drudh rahunga
Shathru ke dere per dahawa bolunga (2)
Prarthna ke bal se aaradhana ke dwara
Eshu ke naam se me jai paunga (2)


Aag ki Bhatti me kyo na dall diya jauu
Sathguna agni aur dahala di jaye (2)
Chhotha vaikthi banker mera sath chalega
Mujhe koi haani nahi hovegi (2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo