பக்தருடன் பாடுவேன் – Baktharudan Paaduvaen

Deal Score+3
Deal Score+3

பக்தருடன் பாடுவேன் – Baktharudan Paaduvaen

பல்லவி

பக்தருடன் பாடுவேன் -பரம சபை
முக்தர் குழாம் கூடுவேன்

அனுபல்லவி

அன்பால் அணைக்கும் அருள்நாதன் மார்பினில்
இன்பம் நுகர்ந்திளைப்பாறுவோர் கூட நான் – பக்த

சரணங்கள்

1.அன்பு அழியாதல்லவோ அவ்வண்ணமே
அன்பர் என் இன்பர்களும் ,
பொன்னடிப் பூமானின் புத்துயிர் பெற்றதால்
என்னுடன் தங்குவார் எண்ணூழி காலமாய் .- பக்த

2.இகமும் பரமும் ஒன்றே இவ்வடியார்க்கு
அகமும் ஆண்டவன் அடியே ,
சுகமும் நற்செல்வமும் சுற்றமும் உற்றமும்,
இகலில்லா ரட்சகன் இன்பப் பொற்பாதமே .- பக்த

3.தாயின் தயவுடையதாய்த் தமியன் நின்
சேயன் கண் மூடுகையில் ,
பாயொளிப் பசும் பொன்னே, பக்தர் சிந்தாமணி ,
தூயா ,திருப்பாதத் தரிசனம் தந்தருள்- பக்த

Baktharudan Paaduvaen song lyrics in English 

Baktharudan Paaduvaen – Paramasabai
Muktharkulaam kooduvaen

Anbaal Annaikkum Arulnaathan Maarbinil
Inbam Nukarnthilaippaaruvor kooda Naan

1.Anpu Aliyaathallo Avvannnamae
Anbar En Inbarkalum,
Ponandi Poomaanin Puththuyir Pettathaal
Ennudan Thanguvaar Ennooli kaalamaai

2.Egamum Paramum Ontrae Evvadiyaarkku
Akagum Aanndavan Adiyae,
Sukamum Narselvamum Suttamum Uttamum,
Egalillaa Ratchakan Inba Porpaathamae

3.Thaayin Thayavudaiyathaai Thamiyan Nin
Seayan kann Moodukaiyil,
Paayoli Pasumponnae, Bakthar Sinthaamanni,
Thooyaa, Thiruppaatha Tharisanam Thantharul

பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாகச் சீர்கெட்டதாயிருந்தது; பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது.

ஆதியாகமம் | Genesis: 6:11

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo