മാരകവ്യാധികൾ പടർന്നിടുമ്പോൾ

Deal Score+1
Deal Score+1

മാരകവ്യാധികൾ പടർന്നിടുമ്പോൾ

ഗാനവരികൾ :

യേശുവേ നീയെത്ര വലിയവൻ
യേശുവേ നീയെന്നും മതിയായവൻ
ആ…. ആ….……. ആ……. ആ…….
ആ…. ആ….……. ആ……. ആ…….

മാരകവ്യാധികൾ പടർന്നിടുമ്പോൾ
ആകുലരാകും മക്കൾക്കായി 2
ധൈര്യം പകരും ആശ്വസിപ്പിക്കും
ഇരുതലവാളിനെ വെല്ലും വചനം 2
(യേശുവേ……)

ആലംബഹീനരാം മക്കളെയെന്നും
വൈരികളിൽ നിന്നും കാത്തീടുവാൻ 2
ഭവനത്തിൻചുറ്റും കാവലായ് നില്ക്കും
രക്ഷകനാകും എൻ്റെ ദൈവം 2
(യേശുവേ……)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo