నింగిలోన -Ningilona Oka Thare Velisene

Deal Score+1
Deal Score+1

హమ్… హమ్… హమ్…హమ్…
ఆ..ఆ…ఆ..అ.. “2”
నింగిలోన ఒక తారే వెలిసెనే నీ జాడే తెలుపగా
లోకమంతా దుతలే తిరిగేనే శుభవార్తె చాటగా
” వచ్చినావయ్య మా కోసమే- వీడినావయ్య ఆ లోకమే “2”
ఎవరు చేయని త్యాగం చేయ ఏతెంచావా ఈ లోకమే
” మనసే పొంగేనే ఆనందంతో- బ్రతుకే నిండేనే సంతోషంతో “2”

1. ” మానవరూపీయై భూవికరుదెంచావా మా కోసము
బానిస బ్రతుకులకు విడుదల తెచ్చెను నీ జననము “2”
” యేసువ నీ జన్మ తెచ్చె సంతోషము
సరళమాయెను మోక్షపు మార్గము “2”
ఆ మార్గం నీవయ్యా…
” మనసే”
2. “పశువుల తోట్టెలో బాలుడవైనావా మా కోసము
ఇంతటి తగ్గింపు చూపించావయ్య మా కోసము “2”
” యేసువ నీ ప్రేమ కొలిచేది కాదయ్యా
ఇలలో దేనితో నే పోల్చలేనయ్య “2”
ఆ ప్రేమ నా కోసమా
” మనసే”

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo