తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలో-Tharatharaalalo Yugayugaalalo Jagajagaalalo

Deal Score+1
Deal Score+1

తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలో
దేవుడు దేవుడు యేసే దేవుడు
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా

భూమిని పుట్టించకమునుపు
లోకము పునాది లేనపుడు ||దేవుడు||

సృష్టికి శిల్పకారుడు
జగతికి ఆదిసంభూతుడు ||దేవుడు||

తండ్రి కుమార ఆత్మయు
ఒకడైయున్న రూపము ||దేవుడు||


Tharatharaalalo Yugayugaalalo Jagajagaalalo
Devudu Devudu Yese Devudu
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa

Bhoomini Puttinchakamunupu
Lokamu Punaadi Lenapudu ||Devudu||

Srushtiki Shilpakaarudu
Jagathiki Aadisambhoothudu ||Devudu||

Thandri Kumaara Aathmayu
Okadaiyunna Roopamu ||Devudu||

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo