வணக்கம் சொல்கிறேன் – Vanakkam Solkirean lyrics

Deal Score0
Deal Score0

வணக்கம் சொல்கிறேன் – Vanakkam Solkirean lyrics

வணக்கம் சொல்கிறேன்
வந்தனம் செய்கிறேன்
நீர் செய்த செயல்கள் எல்லாம்
சிறப்பு என்கிறேன்-2

சிறப்பு சொல்லும் சிறப்பு
சிறப்பு செயலும் சிறப்பு-2

1.வார்த்தையினாலே வானம் பூமி
வந்ததும் சிறப்பு
உம் சுவாசத்தினாலே செங்கடல்
இரண்டாய் சென்றதும் சிறப்பு
கட்டளையிட்டதும் காற்றும் மழையும்
கேட்குதே சிறப்பு-2
கர்த்தரை கண்டதும் கடல் பின் சென்றதும்
அதுதான் சிறப்பு-சிறப்பு

2.தூரத்தில் இருந்த மானிடரை
நீர் கண்டதும் சிறப்பு
அந்தகாரத்தில் இருந்த எங்களை
அன்பால் வென்றதும் சிறப்பு
உத்தம ஆவியை முத்திரையாக
தந்ததே சிறப்பு-2
சத்திய வேதம் துணையாய் எம்முடன்
வந்ததே சிறப்பு-சிறப்பு

3.சீக்கிரமாய் நீர் மீண்டும் வருவீர்
என்பதும் சிறப்பு
எமை பத்திரமாய் பரலோகில் சேர்ப்பீர்
என்பதும் சிறப்பு
நித்திய நித்தியமாய்
உம்மோடு வாழ்வதே சிறப்பு-2
இத்தனையும் உம் திட்டம் தானே
அதுதான் சிறப்பு-சிறப்பு

SIRAPPU | AAYATHAMAA VOL.7 SONG 9 | RAVI BHARATH

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo