மா தூர லோகத்தில் – Maa Thoora Logaththil

மா தூர லோகத்தில் – Maa Thoora Logaththil

1.மா தூர(தூய ) லோகத்தில்
ஆனந்தமாய்,
மாசற்ற ஸ்தலத்தில்
மின் ஜோதியாய்
நின்றென்றும் பாடுவார்
யேசுவையே போற்றுவார்
கெம்பீரங் கொள்ளுவார்
வானோர்களே.

2.பேரின்ப வாழ்வையே
நாடுங்களேன்;
ஆ! அதில் சேரவே
தாமதம் ஏன்?
நாம் களி கூருவோம்.
பாவம், துக்கம் நீங்குவோம்;
கிறிஸ்துடன் தங்குவோம்
என்றென்றுமே.

3.அங்குள்ள யாவரும்
சந்தோஷிப்பார்,
யேசுவின் பாலரும்;
சேர்ந்திருப்பார்;
கீர்த்தி ப்ரதாபராய்,
க்ரீடந் தரித்தோர்களாய்,
தூதர்கள் தோழராய்,
வாழ்ந்திருப்பார்.

Maa Thoora Logaththil song lyrics in English

1.Maa Thoora Logaththil
Aananthamaai
Maasattra Sthalaththil
Min Jothiyaai
Nintrentrum Paaduvaar
Yesuvaiyae Pottruvaar
Kembeeram Kolluvaar
Vaanorkalae

2.Pearinba Vaazhavaiyae
Naadungalaen
Aa Athil Searavae
Thaamatham Yean
Naam Kazhi Kooruvom
Paavam Thukkam Neenguvom
Kiristhuvudan Thanguvom
Entrentrumae

3.Angulla Yaavarum
Santhoshippaar
Yesuvin Paalarum
Searnthiruppaar
Keeththi Pirathaparaai
Kireeam Tharithorkalaai
Thoothargal Thozharaai
Vaaznthiruppaar