ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற – Ontraga Aatchi Seikira

ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற – Ontraga Aatchi Seikira

ஒன்றாக ஆட்சி செய்கிற
த்ரியேக தேவனாகிய
பிதா குமாரன் ஆவிக்கே
மா ஸ்தோத்திரம் உண்டாகவே!

Ontraga Aatchi Seikira song lyrics in English

Ontraga Aatchi Seikira
Thiriyega Devanaakiya
Pitha Kumaaran Aavikkae
Maa Sthosthiram Undagavae