உம்மை போல யாரும் இல்ல பா – UMMAI POLA YAARUM ILLA PA

உம்மை போல யாரும் இல்ல பா – UMMAI POLA YAARUM ILLA PA

உம்மை போல யாரும் இல்ல பா

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
நீர் நல்லவர் உண்மை உள்ளவர்

உம்மை போல யாரும் இல்ல பா என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்ல

1.எனக்காகா ரத்தம் சிந்தினீர்
முள்முடி சூடப்பட்டீர்
என் பவாத்தை மணீத்தீர்

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
நீர் நல்லவர் உண்மை உள்ளவர்

உம்மை போல யாரும் இல்ல பா என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்ல

2.ஒன்றுக்கும் உதவாத என்னை
தெரிந்து கொண்டீர்
உம் அன்பை பாடிடுவேன்

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
நீர் நல்லவர் உண்மை உள்ளவர்

உம்மை போல யாரும் இல்ல பா என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்ல

UMMAI POLA YAARUM ILLA PA Lyrics in English

Ummai pola yarum ila apa (4)

Neer nallavar Sarvaa vallavar
Neer nallavar Unmayaiullavar

Ummai pola yarum ila apa en yesuvaei
Ummai pola yarum ila apa (2)

Enakagaa rathaam sendheeer
mulmuudeee sutaapaateer
en pavaathaiii maneetheeraii (2)

Neer nallavar Sarvaa vallavar
Neer nallavar Unmayaiullavar

Ummai pola yarum ila apa en yesuvaei
Ummai pola yarum ila apa (2)

Ondrukuum udaavadhaa yennai
theerindu kondeeraai
um anbaii padeeduven (2)

Neer nallavar Sarvaa vallavar
Neer nallavar Unmayaiullavar

Ummai pola yarum ila apa en yesuvaei
Ummai pola yarum ila apa (2)

Ummai pola yarum ila apa (4)

Neer nallavar Sarvaa vallavar
Neer nallavar Unmayaiullavar

Ummai pola yarum ila apa en yesuvaei
Ummai pola yarum ila apa (2)