இயேசுவே உம்மை எனக்கெவ்வளவு இஷ்டம்-Yaesuvay Ummai Yenakkevvallavu Ishttam

Deal Score+1
Deal Score+1

(இயேசுவே உம்மை எனக்கெவ்வளவு இஷ்டம்) – 2
என் ஜீவியமே உந்தன் தானம்
என் சர்வமும் உந்தன் தானம்
எல்லாம் நல்கும் என் நாதா
(உம்மை அவ்வளவாய் இஷ்டம்) – 2
(இயேசுவே உம்மை எனக்கெவ்வளவு இஷ்டம்) – 2

1. (நீரென்னை சிநேகிப்பது போலே உம்மையும் சிநேகித்திடத்தானே) – 2
என்னை படிப்பிக்கும் தாயின் அன்பே
(உம்மை அவ்வளவாய் இஷ்டம்) – 2
(இயேசுவே உம்மை எனக்கெவ்வளவு இஷ்டம்) – 2

2. (என் ஜீவக் காலங்கள் எல்லாம் உம் நாமம் என்றும் துதிப்பேன்) – 2
சக்தியை தருகின்ற காருண்யமே
(உம்மை அவ்வளவாய் இஷ்டம்) – 2
இயேசுவே உம்மை எனக்கெவ்வளவு இஷ்டம்
என் ஜீவியமே உந்தன் தானம்
என் சர்வமும் உந்தன் தானம்
எல்லாம் நல்கும் என் நாதா
(உம்மை அவ்வளவாய் இஷ்டம்) – 2
(இயேசுவே உம்மை எனக்கெவ்வளவு இஷ்டம்) – 2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo