യേശുവേ എൻ യേശുവേ-Yeshuve En Yeshuve

യേശുവേ എൻ യേശുവേ
നിൻ നാമം എത്രെയോ അത്ഭുതം
യേശുവേ എൻ യേശുവേ..
നിൻ നാമം എത്രെയോ അതിശയം
സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്ന നാമം
സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം (2)
എൻ യേശുവേ എൻ നാഥനെ
നിൻ നാമം ഉന്നതമേ… (2)

അങ്ങേപോലൊരു നാമമില്ല
അങ്ങേപോലൊരു ദൈവമില്ല..
വേറെ ഒരുവനിലും രക്ഷയില്ല
വേറെ ഒരുവനിലും വിടുതലില്ല..
സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമേ…
യേശുവേ… എൻ യേശുവേ…
അത് നിൻ നാമം മാത്രമേ
മൃത്യുവെ ജയിച്ചവൻ നീയേ
സ്വർലോക നാഥനും നീയേ
ആരാധ്യനെ ഉന്നതനെ
വണങ്ങുന്നു ഞാൻ നിൻ തിരുസന്നിധെ
ഹാലേലൂയ…. ഹാലേലൂയ….

യേശുവേ പോലെ മറ്റാരുമില്ല..
യേശുവിൻ നാമം മനോഹരമേ..
സ്തുതികളിൽ വാഴുന്നോന്നെ…
സർവ സ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനെ..
സകല മഹത്വത്തിനും…
യോഗ്യ നാമമേ…
യേശുവേ… എൻ യേശുവേ…
അത് നിൻ നാമം മാത്രമേ
ദേവാധിദേവൻ നീയേ
ദൂതസംഘത്തിന് ആരാധ്യൻ നീയേ
ഉന്നതനെ പരിശുദ്ധനെ
ഉയർത്തുന്നു ഞാൻ തിരുനാമത്തെ.
ഹാലേലൂയ…. ഹാലേലൂയ….

Yeshuve En Yeshuve
Nin Naamam Ethrayo Alputham
Yeshuve En Yeshuve
Nin Naamam Ethrayo Athishayam

Sakala muzhankaalum Madangunna Naamam
Sakala Naamathinum Melaya Naamam-2
En Yesuve En Nathane
Nin Naamam Unnathamae-2

1.Anke pol oru Naamam illa
Anke pol oru Dheivam illa
Vere Oruvanilum Rakshayilla
Vere Oruvanilum Viduthalilla

Sakala Naamathilum Melaya Naamamae
Yesuve En Yeshuve
Athu Nin Naamam Mathramae
Mruthyuvae Jeyichavan Neeye
Swarloga Nathanum Neeye
Aarathyanae Unnathane
Vanangunnu Njan Nin Thiru Sannithe
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah

2.Yeshuvae Pole Matraarumilla
Yeshuvin Naamam Manoharame
Sthuthikalil Vazhunnonae
Sarva Sthuthikalkum Yogyane

Sakala Magathvathinum Yogya Naamame
Yesuve En Yeshuve
Athu Nin Naamam Mathramae
Devaadhi Devan Neeyae
Thootha Sangathin Aarathyan Neeye
Unnadhane Parishuthanae
Uyarthunnu Njan Nin Thiru Naamathe
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah-2

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply