உமக்கு சமானம் இல்லையே-Umakku Sammanm Iliyae

Deal Score0
Deal Score0

உமக்கு சமானம் இல்லையே (2)
வானம் விரிக்கத்தக்க
பூமி படைக்கத்தக்க
வேறொருவர் இல்லையே – சமானம்

எந்த சாயலுக்கும் உம்மை ஒப்பாக்கி
பசும்பொன்னினாலே உம்மை
செய்ய கூடுமோ
வானமோ உமது சிங்காசனம்
பூமியோ உமது பாதபடி – சமானம்

தாயின் கருவிலே என்னை ஏந்திக்கொண்டு
உம் கரத்தால் தினமும்
தாங்கி கொண்டீர்
என் அரைவயதில் என்னை காப்பவரே
என் முதிர்வயதில் என்னை சுமப்பவரே – சமானம்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo