ఒంటరి పయనాన – Ontari payanana song lyrics

Deal Score0
Deal Score0

ఒంటరి పయనాన – నీవు నాతోనుండా
భయమేల నాకీ లోకానా
నాలో వున్నవాడు లోకంలోని వానికంటె
శక్తివంతుడు – బహు బలవంతుడు

1. లోకమంతా నాదన్న – తోడు ఎవరు లేరు
అందరూ నావారన్నా – ఆదరించువారులేరు
ప్రతికష్టమునందు యేసు – కాపరియై నాతో నడుచున్

2. తోడు రారు మనుష్యులు – కొంత దూరమైనా
యేసు నాతో నడుచును – ఎంత దూరమైనా
ప్రతిఅడుగు నాతో నడుచున్ – పరము చేరువరకు

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo