இன்னும் நான் அழியல – innum naan aziyalaya Kirubai Kirubai Pr Darwin Ebenezer song lyrics

இன்னும் நான் அழியல – innum naan aziyalaya Kirubai Kirubai Pr Darwin Ebenezer song lyrics

இன்னும் நான் அழியல
இன்னும் தோற்று போகல
ஆனாலும் வாழ்கிறேனே
ஏன் ஏன் ஏன்
போராட்டங்கள் முடியல
பாடுகளும் தீரல
ஆனாலும் நிற்கிறேனே
ஏன் ஏன் ஏன் } – 2

கிருப கிருப கிருப
கிருப – 4
நான் இல்ல என் பெலன்
இல்ல
என் தாளந்து இல்ல
எல்லாம் கிருப } – 2 –
கிருப

படிக்கல உயரல பட்டதாரி
ஆகல
ஆனாலும் வாழ்கிறேனே
ஏன் ஏன் ஏன்
நிற்கிறேன் நிர்மூலம்
ஆகாமலே இருக்கிறேன்
ஆனாலும் நிற்கிறேனே
ஏன் ஏன் ஏன் – கிருப

அற்புதங்கள் நடக்குது
அதிசயங்கள் நடக்குது
வியாதி எல்லாம்
மாறினது ஏன் ஏன் ஏன் – 2
பாவமெல்லாம் மறைந்தது
சாபமெல்லாம் உடைந்தது
பரிசுத்தமாய் மாறினது
ஏன் ஏன் ஏன் – கிருப

#kiruba #kiruba #song #lyrics