నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌ – Nenellappudu Yehovanu sannutinchedan

Deal Score+36
Deal Score+36

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌ – Nenellappudu Yehovanu sannutinchedan

Anthaa Naa Meluke Lyrics:

పల్లవి : నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదన్‌
నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్‌ – (2)
అ.ప. : అంతా నా మేలుకే – ఆరాధనా యేసుకే
అంతా నా మంచికే – (తన ఛచిత్తమునకు తల వంచితే)-(2)
అరాధన ఆపను – స్తుతియించుట మానను – (2)
స్తుతియించుట మానను

1. కన్నీల్లే పానములైన – కఠిన దుఃఖ బాధలైన
స్థితిగతులే మారిన – అవకాశం చేజారిన
మారదు యేసు ప్రేమ – నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ – (2)
మారదు యేసు ప్రేమ – నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ – (2)

2. ఆస్తులన్ని కోల్పొయిన – కన్నవారే కునుమరుగైన
ఊపిరి బరువైన – గుండెలే పగిలినా
యెహోవా యిచ్చెను – యెహోవా తీసికొనెను – (2)
ఆయన నామమునకే – స్తుతి కలుగు గాక – (2)

3. అవమానం ఎంతైన – నా వారే కాదన్న
నీవు తప్ప ఎవరున్నారు ఆకాశమందునా ?
నీవు నా కుండగా – ఏది నాకక్కర లేదు – (2)
నీవు నా కుండగా – ఏది నాకక్కర లేదు – (2)

4. ఆశలే సమాధియైన – వ్యాధి బాధ వెల్లువైన
అధికారము కొప్పుకొని – రక్షణకై ఆనందింతున్‌
నాదు మనస్సు నీ మీద – ఆనుకొనగ ఓ నాధా (2)
పూర్ణశాంతి నే పొంది నిన్నే నే కీర్తింతున్‌ (2) – (2)

5. చదువులే రాకున్న – ఓటమి పాలైన
ఉద్యోగం లేకున్న – భూమికే బరువైన
నా యెడల నీ తలంపులు – ఎంతో ప్రియములు – (2)
నీవుద్దేశించినది నిష్ఫ్టలము కానేరదు – (2)

6. సంకల్పాన పిలుపొంది – నిన్నే ప్రేమించు నాకు
సమస్తము సమకూడి – మేలుకై జరుగును
యేసుని సారూప్యము నేను పొందాలని – (2)
అనుమతించిన ఈ – విలువైన సిలువకై – (2)

7. నీవు చేయునది – నాకిప్పుడు తెలియదు
ఇక మీదట నేను – తెలిసికొందును
ప్రస్తుతము సమస్తము – దుఃఖ కరమే – (2)
అభ్యసించిన నీతి – సమాధాన ఫలమే – (2)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask

Tags:

Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo