జన్మించే లోకరక్షకుడు-Janminche Lokarakshakudu

Deal Score+1
Deal Score+1

జన్మించే లోకరక్షకుడు
మన పాపవిమొచకుడు. 2
జగతికి ముఖ్తిని ప్రసాదించే రక్షకుడు 2
ప్రభువుల ప్రభువు, రాజుల రాజు
పరమువిడి జన్మించే 2
జన్మించే లోకరక్షకుడు
మన పాపవిమొచకుడు. 2

గాబ్రియేలు దుత కపరులకు చెప్పెనే
రక్షకుడు, విమొచకుడు మనకొరకు ఇల పుట్టాడని. 2
పరలోక సైన్యసముహం ప్రభువును స్తుతియించేనే.
ఆనంద ధ్వనులను చేస్తూ
శుభములు పలుకుతు వచ్చెనే. 2
ప్రభుల ప్రభువు రాజుల రాజు

పరమువీడి జన్మించే. 2
జన్మించే లోకరక్షకుడు
మన పాపవిమొచకుడు. 2

తూర్పు దేశ జ్ఞానులు తరను చూచిరి.
యుడులారజుగా పుట్టినవానిని కనుగొన వేతికిరి. 2
తార నడిపే జ్ఞానులు ప్రభువు పాద సన్నిధికి
కానుకలు అర్పించి సాగిలపడి వందనం చేసెనే. 2
జన్మించే లోకరక్షకుడు
మన పాపవిమొచకుడు. 2
జగతికి ముఖ్తిని ప్రసాదించే రక్షకుడు 2
ప్రభువుల ప్రభువు, రాజుల రాజు
పరమువిడి జన్మించే 2

నా.. నా.. నా..నా…


— Janminche Lyrics—

Janminche Lokarakshakudu
Mana Paapa Vimochakudu – 2
Jagathiki Mukthini Prasadhinche Rakshakudu – 2
Prabhula Prabhuvu Rajula Raju
Paramu Veedi Janminche – 2
Janminche – (REPEAT)

1.
Gabrielu Dhutha
Kaparulaku Chepene
Rakshakudu Vimochakudu
Manakoraku ila Putadani – 2
Paraloka Sainya Samohamu
Prabhuvunu Sthuthiyinchene
Anandha Dhvanulanu Chesthu
Shubhamulu Theluputhu Vachene – 2
Prabhula Prabhuvu Rajula Raju

Paramu Veedi Janminche – 2
Janminche Lokarakshakudu
Mana Paapa Vimochakudu – 2

2.
Thurpu Desa Gnanulu
Tharanu Chuchiri
Yudhula Rajuga
Putinavanini Kanugona Vethikiri – 2
Thara Nadipey Gnanulanu
Prabhuvu Padha Sanidhiki
Kanukalanu Arpinchi
Sagila Padi Vandhanam Chesene – 2


Janminche Lokarakshakudu
Mana Paapa Vimochakudu – 2
Jagathiki Mukthini Prasadhinche Rakshakudu – 2
Prabhula Prabhuvu Rajula Raju
Paramu Veedi Janminche – 2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo