ఓ యేసు నీ ప్రేమ – O Yesu Nee Prema

Deal Score+1
Deal Score+1

ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము

ఆకాశ తార పర్వత సముద్ర-ములకన్న గొప్పది (2)      ||ఓ యేసు||

 

అగమ్య ఆనందమే హృదయము నిండెను

ప్రభుని కార్యములు గంభీరమైనవి

ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు

స్తుతికి యోగ్యములు (2)                ||ఓ యేసు||

 

సంకట సమయములో సాగలేకున్నాను

దయచూపు నా మీదా అని నేను మెరపెట్టగా

వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే

తోడునుందునంటివి (2)                ||ఓ యేసు||

 

కొదువలెన్ని యున్నా భయపడను నేనెప్పుడు

పచ్చిక బయలులో పరుండ జేయును

భోజన జలములతో తృప్తి పరచు

నాతో నుండునేసు (2)                ||ఓ యేసు||

 

దేవుని గృహములో సదా స్తుతించెదనూ

సంపూర్ణ హృదయముతో సదా భజించెదనూ

స్తుతి ప్రశంస-లకు యోగ్యుడేసు

హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)                ||ఓ యేసు||

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo